Analiza SWOT

AȘEZARE
Puncte tari
- distanța față de orașul Șimlelul Silvaniei de 20 km
- distanța față de municipiul Zalău de 50 km
- distanța până la Autostrada BRAȘOV-ORADEA 1 km
- distanța până la cel mai apropiat aeroport - Oradea este de 80 km
- structura diversă a terenurilor agricole (soluri pretabile pentru pomicultură viticultură, leguminoase și cereale)
- Drumul Național 1H care străbate satele Halmăşd şi Drighiu este drum de urcare pe AUTOSTRADA BRAȘOV ORADEA .
- DJ 109P care porneşte din satul Halmăşd şi trece prin mijlocul satului Cerişa, face legătura cu județul Satu Mare
- Străzile principale din satele Halmăşd, Aleuş, Drighiu şi Cerişa sunt asfaltate pe o lungime de 20 km
- Satul Fufez aşezat pe culmea estică a muntelui Rez, oferă un potențial turistic important.
Puncte slabe
- prezența unor poli de atracție urbană Oradea, Zalău, Satu-Mare
- distanța până la gara Șimleu Silvaniei de 20 km
- distanța până la aeroportul Satu Mare de 100 km

Oportunități

- acces la fonduri structurale
- legislația în domeniu favorabilă

Amenințări

- schimbarea destinației trenurilor


DATE FIZICO-GEOGRAFICE

Puncte tari

- grad ridicat de împădurire
- zonă bogată în calcar şi agregate minerale- nisipuri
- flora și fauna bogate și valoroase
- clima continentală moderată
- cadrul natural valoros caracterizat prin diversitatea formelor de relief.
- rețea hidrografică bogată, păduri de fag, stejar, mesteacăn, bard, pin
Puncte slabe

- unele activități economice afectează elementele naturale - sol, apa, aer
- reabilitarea necorespunzatoare a monumentelor din patrimoniul cultural
Oportunități

- creșterea conștiinței populației privind protejarea resurselor naturale și combaterea poluării
- reglementări stricte privind protecția mediului
- valorificarea cadrului natural printr-un turism prietenos față de mediu
Amenințări

- exploatarea nerațională a masei lemnoase atât prin politica de stat cât și prin tăieri ilegale
- accentuarea fenomenelor naturale - alunecări de teren (Fenomenele de inundație sunt legate de ploile torențiale când se realizează scurgeri rapide de pe versanți)
- insuficiența fondurilor destinate protecției mediului


SOCIAL

Puncte tari

- diversitate etnică
- tradiție în conviețuirea interetnică (minorități - rromi, slovaci)

Puncte slabe
- îmbătrânirea populației
- numărul densității de locuitori pe kmp este mică
- forța de muncă insuficientă

Oportunități

- derularea unor programe de pregătire profesională pentru activități
- punerea la dispoziție de către primărie a locurilor de muncă

Amenințări

- reducerea populației active


AGRICULTURĂ

Puncte tari

- structura diversă a terenurilor agricole
- pondere ridicată a terenurilor agricole, arabile, pășuni, fânețe, teren neagricol, păduri
- solurile negre de fânețe sunt fertile

Puncte slabe

- lipsa de dezvoltare a ramurii industriale în agricultură
- suprafața de teren arabil cultivată în prezent e de 54%
- echipamente și tehnologii învechite

Oportunități

- obținerea produsului tradițional - țuica ardelenească
- creșterea ponderii terenurilor cultivate dat de stimularea Fondurilor Structurale

Amenințări

- păstrarea unor metode tradiționale de cultivare a terenurilor agricole


INFRASTRUCTURĂ

Puncte tari

- existența învățământului preșcolar, primar și gimnazial
- există 4 școli și 4 grădinițe
- cadre didactice calificate 22
- existența un cămin cultural
- varietea bisericilor
- existența a unui dispensar
- existența rețelei de telefonie fixă
- beneficiază de energie electrică
- distanța până la școli și grădinițe este de 1,5 km
- există oficiu poștal
- casă de tip familiar
- acces la Drunul Național
- acces la rețeaua de drum județean
- drum comunal și străzi 50 km
- drum forestier 20 km

Puncte slabe

- rețea internet insuficientă
- grad de ocupare a școlilor și grădinițelor este de 50%
- nu există farmacie
- nu există centre de asistență pentru bătrâni
- nu există Centru de zi pentru copii
- lipsa rețelelor de canalizare pe raza comunei
- nivel scăzut de dezvoltare a rețelelor de alimentare cu apă
- lipsa rețelei de alimentare cu gaze
- lipsa sistemului de salubrizare
- lipsa stației de epurare


ECONOMIE

Puncte tari

- existența unor societăți comerciale și persoane fizice autorizate cu activitate în zonă
- existența unor condiții favorabile desfășurării industriei agricole (cultivarea cerealelor: grâu, porumb, cartofi) și creșterii animalelor, pomiculturii

Puncte slabe

- insuficiența capitalurilor pentru investiții private
- bugete locale insuficiente pentru investiții de interes public
- insuficiența de promovare a zonei
- rata șomajului 10%

Oportunități

- acces la programe de finanțare
- legislație favorabilă stimulării investițiilor
- dezvoltarea activităților neagricole
- extinderea colaborării cu organizații neguvernamentale care au capacitatea să atragă fonduri extrabugetare

Amenințări

- lipsa de funcționalitate a legislației pentru încurajarea IMM
- lipsa unui cadru legal pentru protejarea producției agricole interne
- reducerea ponderii populației active