Anunţuri

ANUNT
 
 
Comuna Halmășd, titular al PLANULUI URBANISTIC GENERAL – COMUNA HALMĂȘD, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru PLANUL URBANISTIC GENERAL – COMUNA HALMĂȘD, judetul Sălaj. Prima versiune a PUG, poate fi consultată la adresa: loc. Halmășd, str. Principală nr.339, CP:457160 , telefon/fax: 0260-623001, comuna Halmășd, judeţul Sălaj, între orele 900 - 1500. Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii şi sugestii, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, str. Parcului nr. 2, cod 450045, tel.: 0260 662 619, fax 0260 662 622, e-mail office@apmsj.anpm.ro în zilele de luni-joi:  între orele 83o-16oo , vineri: între orele 83o-13oo
 
 
 
 
 
 
ANUNȚ


Primăria comunei HALMĂȘD cu sediul în Halmășd, nr. 339 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcții de execuție:

- 2 POSTURI consilier , clasa I, grad profesional debutant.
Condiții de desfășurare a concursului:
Concursul se organizează în data de 22 iulie.2015, începând cu ora 9,00 în sala de sedințe a primariei , astfel :
proba scrisă : ora 10,00,
interviul : ora 13,00.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul primariei Halmășd, în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunț in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
Condițiile pentru ocuparea funcției publice vacante din cadrul Primariei Comunei Halmășd sunt:
-candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic sau juridic , .
Relații suplimentare la telefon 0260623001- primar Gavril Puscaș.

PRIMAR
GAVRIL PUSCAȘBibliografie concurs


Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007 , cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007
Legea nr. 215 / 2001, a administraţiei publice locale, republicată, MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei - Cartea I, Titlul IV, MONITORUL OFICIAL nr. 279 / 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale - MONITORUL OFICIAL nr. 618 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 672 / 2002, republicată, privind auditul public intern - MONITORUL OFICIAL nr. 856 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare
ORDIN nr. 1.792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – EMITENT : MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - MONITORUL OFICIAL nr. 37 / 2003, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul nr. 1.917 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia – EMITENT : MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 / 2005, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 82/1991 a contabilitatii republicata, cu modificările şi completările ulterioare, MONITORUL OFICIAL nr. 454/ 2008.TEMATICA

I. STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICI
II. CODUL DE CONDUITA AL FUNCTIONARILOR PUBLICI
III. LEGEA 215 /2001 A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE .
IV. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA SI ADMINISTRATIVA, PROBLEME TEORETICE:
1. Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,
2. Prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si ale regulamentului de aplicare, privind evidenta, pastrarea, gestionarea si contabilitatea patrimoniului. Contabilitatea cheltuielor, veniturilor si rezultatelor. Operatiunile de casa.
3. Contabilitatea bugetara cu reglementarile legale in vigoare.
4. Prevederile reglementarilor actuale privind auditul intern si controlul financiar preventiv.
5. Prevederile reglementarilor privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare.
6. Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestora.
Dosar de înscriere


Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

  • - copia actului de identitate;

  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

  • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;

  • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la nr. de telefon : 0374.112.726

si la primarul comunei Halmasd.


Nota: Conform prevederilor legale, anuntul de angajare a fost publicat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de tiraj national, la Mica publicitate din Evenimentul zilei, joi, 12 martie 2015 , pagina 16.