Economia

Funcția de bază a economiei la nivel local este agricultura. Din suprafața totală a comunei de 5979 ha terenurile agricole ocupă o suprafață de 4138 ha, iar pădurile - 1595 ha. Diferența suprafeței este ocupată de ape - 8 ha, șosele, drumuri și căi ferate - 62 ha, construcții - 99 ha și alte terenuri - 77 ha. Terenul agricol este repartizat astfel: 2093 ha - teren arabil, 1184 ha - pășuni, 255 ha - fânețe, 46 ha - vii și 560 ha - livezi.

Principalele culturi agricole sunt de grâu, porumb, cartofi și floarea-soarelui. Un rol important il ocupă zootehnia, comuna dispunând de suprafețe mari de pășuni și fânețe (33,77 % din suprafața agricolă a comunei). Alături de creșterea animalelor, sătenii comercializează și cantități însemnate de fân uscat, trifoi și alte furaje. Comuna dispune de forță de muncă necesară în toate activitățile din agricultură, existând și o bază materială de peste 100 de tractoare și utilaje agricole corespunzătoare, aflate în proprietate privată.

În cadrul comunei economia este precară, majoritatea populației fiind inactivă, media de vârstă fiind de 50 de ani. Populația activă este de 40%, iar rata șomajului este de 10%.
În cadrul comunei Halmăşd este nevoie de înființarea unui centru de consultanță cu privire la dezvoltarea rurală.
Comerțul se realizează prin 16 magazine, din care 6 AF și 10 SRL. O măsură în privința sprijinirii firmelor de pe raza comunei ar fi acordarea unor facilități în ceea ce privește spațiile închiriate și fiscalitatea.
Agricultura și creșterea animalelor sunt dintre cele mai însemnate activități de bază desfășurate în cadrul comunei.
În cadrul comunei nu există unități bancare.
Rezultatele analizelor efectuate au evidențiat faptul că, cu cât dimensiunea gospodăriei este mai mare (un număr mai mare de membri), cu nivel de educație redus, care nu sunt salariați, pensionari sau patroni și cu cât suprafața de teren agricol pe care o au în proprietate este mai mică, cu atât mai mult crește riscul sărăciei gospodăriei. Această relație între sărăcia gospodăriei și nivelul de dezvoltare al localității reflectă în mod obiectiv gradul de dezvoltare al comunei, prin urmare necesitatea dezvoltării economiei comunei și îmbunătățirea tuturor factorilor care influențează modul, calitatea și condițiile de viață ale localnicilor: agricultura, infrastructura, economia, socialul.

Economia slab dezvoltată din România, respectiv salariul mediu aflat sub media salariului din Uniunea Europeană, a constituit unul din principalele motive ale emigrarii populației tinere din țara noastră, ceea ce a dus la un dezechilibru al forței de muncă mai ales în zona rurală. O dată cu integrarea României în UE prin programele de postaderare s-a avut ca și obiectiv dezvoltarea economiei cu precădere în mediul rural, urmărind reîntoarcerea emigranților prin programe de instalare a tinerilor fermieri.
Pentru realizarea activităților de bază din cadrul comunei Halmășd este necesară forța de muncă aptă pentru indeplinirea acestor lucrări, adică în mare parte forța de muncă tânără.
În prezent agricultura se realizează, în mare parte, prin tehnologii învechite și necesită un timp relativ lung pentru procesare, iar pentru sporirea economiei din cadrul comunei aceste tehnologii trebuie să fie modernizate și să utilizeze forța de muncă adecvată.
Terenurile agricole au în cea mai mare parte un nivel relativ redus de poluare, deoarece lipsa posibilităților financiare ale țăranilor nu a permis practicarea unei agriculturi intensive, bazate pe folosirea în exces a substanțelor chimice poluante pentru sol și pentru apele freatice și de suprafață. Aceasta situație prezintă avantaje în contextul creșterii importanței produselor alimentare, ecologice, precum și a mediului înconjurător sănătos. Agricultura ecologică reprezintă o soluție la cele două probleme pentru acest sector: satisfacerea cererii pentru produse naturale, și diversificarea sectorului agricol, în contextul general al protecției mediului.

În această zonă predomină culturile de cereale și pomicultură, cu toate că acestea nu sunt exploate îndeajuns. În acest sens se pot realiza parteneriate / colaborări cu investitori străini privind realizarea unor centre de colectare a produselor agricole tradiționale în special un punct de colectare a fructelor de pădure și plantelor medicinale, cât și pentru realizarea unui punct de uscare a ciupercilor de pădure, care vor urma a fi comercializate atât pe teritoriul țării noastre cât și pentru export.
Prin intensificarea producțiilor și exploatarea terenurilor agricole cu tehnologii moderne, ecomonia poate să se dezvolte semnificativ în cadrul comunei Halmășd. Creșterea economiei poate fi și rezultatul unor investiții majore prin crearea de locuri de muncă pentru locuitori.
Creșterea animalelor nu poate să țină pasul cu normele stabilite de legislație, deoarece au tehnologie învechită. Totodată nu există ferme și abatoare care să corespundă normelor stabilite de Uniunea Europeană.

Prin invesții majore care asigură crearea de abatoare și ferme, în special sprijinirea tinerilor pentru înființarea de microferme zootehnice, respectiv a locurilor de muncă specifice, ecomonia comunei se poate redresa.
O dezvoltare a economiei se poate realiza prin deschiderea diverserselor magazine / unități comerciale, agenții bancare, etc, adică prin acceptarea în cadrul pieței a investitorilor.
Printre alți factori de fructificare a economiei se poate număra și dezvoltarea turismului rural, punerea în valoare a potențialului turistic al comunei - zona Valea Morilor, Vaii Cerişa și satul Fufez, prin valorificarea unui bogat potențial natural și cultural, înființarea în fiecare sat a unui muzeu local, descongestionarea zonelor turistice aglomerate, îmbunătățirea nivelului de trai al populației acestui perimetru, stabilizarea forței de muncă locală prin crearea de noi locuri de muncă în domeniul serviciilor, construcțiilor, creșterea rapidă a echipamentelor de cazare datorită cheltuielilor mici necesare dotării lor, accesul unor categorii sociale defavorizate la aceste oferte de petrecere a concediilor, etc.
Pe cât este de important a avea o economie dezvoltată pe atât este de importantă atragerea, respectiv menținerea investițiilor pe piața internă a comunei. Investițiile reprezintă surse sigure de dezvoltare economică a zonei atrăgând atât forța de muncă cât și interes asupra acesteia.
În acest sens este nevoie de un centru de consultanță locală pentru dezvoltare rurală cât și pentru sprijinirea tinerilor interesați în înființarea microfermelor.

 

Agricultură
Terenul agricol este repartizat astfel:

  • 2093 ha - teren arabil,

  • 1184 ha - pășuni,

  • 255 ha - fânețe,

  • 46 ha - vii și

  • 560 ha - livezi.
Principalele culturi agricole sunt de grâu, porumb, cartofi și floarea-soarelui. Un rol important îl ocupă zootehnia, comuna dispunând de suprafețe mari de pășuni și fânețe (33,77 % din suprafața agricolă a comunei). Alături de creșterea animalelor, sătenii comercializează și cantități însemnate de fân uscat, trifoi și alte furaje. Comuna dispunde de forță de muncă necesară în toate activitățile din agricultură, existând și o bază materială de peste 100 de tractoare și utilaje agricole corespunzătoare, aflate în proprietate privată.



Turism
Turistul care vizitează Halmășdul, pe lângă frumusețea și valoarea peisajelor naturale și antropice, va fi impresionat de biserica "Sfântu Dumitru" din centrul de comună, de moara de apă de pe valea Morilor, de frumusețea Pădurii Lapiș, de ospitalitatea, obiceiurile și folclorul tradițional păstrate în această vatră de locuire străveche.